Spoločný projekt ZŠ kpt. J. Nálepku a hádzanárskeho klubu HC Tatran v Stupave. História fungovania projektu siaha do školského roka 2014/2015, kedy boli na ZŠ otvorené prvé dve triedy s rozšíreným vyučovaním TSV v 1. ročníku. 

Ku začiatku školského roka 2022/2023 absolvovalo na I. stupni ZŠ výchovno-vzdelávací proces v triedach „GT“ viac ako 300 detí, z ktorých viacerí pokračujú  na II. stupni našej ZŠ v športových triedach, zameraných na hádzanú v projekte HANDBALL ACADEMY. 

Hlavné – športové ciele projektu :

  • vytvoriť podmienky pre VŠESTRANNÝ POHYBOVÝ ROZVOJ detí od prvého ročníka ZŠ so zameraním na minihádzanú a vytvoriť u detí pozitívny vzťah k športu a zdravému životnému štýlu
  • pripraviť deti na plynulý prechod do športových tried na II. stupni ZŠ v Stupave (Handball Academy) prípadne iných škôl so zameraním na športovú prípravu detí a mládeže
  • zabezpečiť pre hádzanársky oddiel HC Tatran Stupava a reprezentáciu Slovenska širokú základňu kvalitných hráčov pre žiacke a mládežnícke družstvá

Popis projektu : 

Spojenie výchovno-vzdelávacieho procesu školy a poobedňajších aktivít v čase ŠKD v rámci ZŠ a racionálneho tréningového procesu v klube HC Tatran vznikol na Slovensku unikátny projekt. Spočíva v spojení vyučovacieho procesu tried „GT“ – rozšírené vyučovanie TSV o dve vyučovacie hodiny  a dvoch  tréningových jednotiek (2 x 90 minút). 

Rozšírené vyučovanie TSV – dve vyučovacie hodiny navyše sú spravidla organizované ako spojené hodiny v trvaní 90 minút, čo je prakticky tréningová jednotka. Hodiny sú venované prioritne športovým hrám, cvičeniam s loptami a prípravnými hrami vo futbale, florbale, hádzanej (minihádzaná), volejbale (prehadzovaná) a basketbale. 

Poobedňajšia tréningová činnosť – prvých dvoch ročníkoch deti trénujú spoločne po triedach, chlapci a dievčatá spolu. Od tretieho ročníka sú rozdelení a trénujú v rámci chlapčenských a dievčenských tréningových skupín. Mesačne absolvujú deti 8 – 10 tréningov. Dva tréningy absolvujú na plavárni (v zimných mesiacoch korčuľovanie na ľade). Ostatné tréningy sú zamerané na všeobecnú pohybovú prípravu – atletika, gymnastika, úpoly a športové hry. 

Deti absolvujú počas tréningového roka viac ako 5 turnajov, ktoré sú v čase tréningov – futbalový, florbalový, turnaj v prehadzovanej a minihádzanej. V polovici prvého ročníka sú deti na DRAFTE rozdelení do „zvieratkovských družstiev“, v ktorých absolvujú všetky turnaje v prvom a druhom ročníku. 

Deti sú organizované vo vybraných triedach, čo je veľký benefit oproti deťom, ktoré absolvujú športové a pohybové aktivity v poobedňajších hodinách v rámci športových klubov. Tréningy totiž absolvujú spoločne v rámci kmeňovej triedy počas pobytu v ŠKD a berú to ako neoddeliteľnú súčasť života. 

Personálne zabezpečenie projektu : v projekte sú zapojení učitelia TSV zo ZŠ v Stupave : Mgr. Jana Sirotová, Mgr. Soňa Štoffová, Mgr. Veronika Rumpelová, Mgr. Ľuboš Weiss, Mgr. Ľuboš Hepner a Mgr. Michal Baboľ, ktorí personálne zabezpečujú tréningový proces v priestoroch ZŠ a na plaveckých tréningoch v Devínskej Novej Vsi. Pri tréningovom procese pomáhajú aj ďalší tréneri, prevažne študenti FTVŠ UK v Bratislave. Vedúcou projektu je Mgr. Sirotová, ktorá celý výchovno-vzdelávací proces manažérsky zastrešuje. 

Ku uvedenému tréningovému procesu prislúchajú aj pravidelné turnaje školské turnaje organizované SAŠŠ, SVF, CVČ, SZH (4 turnaje BKZH), klubom HC Tatran Stupava (5 turnajov Playminihandball ligy), pravidelne sa taktiež zúčastňujeme turnajov našich partnerov v rámci Slovenska a Česka a Rakúska. Rovnako sa zúčastňujeme na najväčších mládežníckych turnajoch v rámci Európy – Prague Handball Cup v Prahe, ZG-VG Cup v Záhrebe a Eurofest v slovinskom Koperi. Za jednu sezónu tak absolvujeme viac ako 20 turnajov.

Metodika tréningového procesu : tréningový  proces je zameraný na všeobecný pohybový rozvoj  s dôrazom  na predchádzanie predčasnej špecializácie na hádzanú,  čoho ukazovateľom sú tréningové plány, v ktorých sú  jednoznačne zadefinované tréningy atletiky, gymnastiky, plávania, korčuľovania, úpolov a športových hier. 

Prehľad najväčších športových  úspechov GOLDEN TEAM-u :

Dievčatá:

2018 ZG-VG Cup – Chorvátsko, Záhreb……………….2. miesto

2019 Majstrovstvá Slovenska, Michalovce………….1. miesto – MAJSTERKY SLOVENSKA

2019 ZG-VG Cup – Chorvátsko, Záhreb……………….2. miesto

2019 Eurofest – Slovinsko, Koper……………………….1. miesto

Chlapci:

2018 Majstrovstvá Slovenska, Stupava………………1. miesto – MAJSTRI SLOVENSKA

2018 Majstrovstvá Slovenska, Stupava………………3. miesto 

2019 Majstrovstvá Slovenska, Michalovce………….2. miesto

2022 Majstrovstvá Slovenska, Žilina…………………..2. miesto

V roku 2020 a 2021 sme sa žiadnych súťaží kvôli pandémii koronavírusu nezúčastnili.